Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο Γενική Κλινική Γεωργιάδης- Δρακόπουλος «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Γενική Κλινική «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» συλλέγει τα προσωπικά και ιατρικά σας δεδομένα, τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 679/2016 (εφεξής: ΓΚΠΔ), το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας καθώς επίσης και από τις συγκαταθέσεις των ασθενών μας.

Για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας (Reception-Γραφείο Κίνησης Ασθενών και Εξωτερικά ιατρεία), όπως επίσης και στην ιστοσελίδα μας www.athenshospital.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται στην κλινική μας και να γίνετε αρωγοί στον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Πληροφορίες / Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική) αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων και ανήκουν στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Όταν προσέλθετε στην Κλινική μας ως ασθενής, εγγράφεστε στο πληροφοριακό μας σύστημα και ανοίγεται ο προσωπικός σας Ιατρικός φάκελος.

Η εγγραφή σας περιλαμβάνει προσωπικά και οικονομικά στοιχεία όπως: α) Στοιχεία επικοινωνίας [όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο και στοιχεία επικοινωνίας των συνοδών ή/και των οικείων σας], β) στοιχεία ταυτότητας [ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία ασφάλισης στην περίπτωση που κάνετε χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και στοιχεία του οικονομικά υπόχρεου της δαπάνης για την νοσηλεία σας,], γ) Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα όπως [ιατρικές πληροφορίες υγείας όπως στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, γνωματεύσεις από προηγούμενες νοσηλείες, αποτελέσματα κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων , υπερηχογραφημάτων και απεικονιστικών εξετάσεων, ραντεβού, αλλεργίες σε τροφές, φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε κλπ].

Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους, βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ

Ο τρόπος συλλογής των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται στον χώρο υποδοχής της κλινικής:

Α) είτε από τον ίδιο τον ασθενή

Β) είτε από τα άτομα που συνοδεύουν τον ασθενή ή έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους τους (από τους γονείς τους εάν είστε κάτω των 16 ετών) ή σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση ο ασθενής να παράσχει ο ίδιος αυτά τα στοιχεία.

Παρατήρηση:  Είναι σημαντικό να ενημερώνετε την Κλινική μας  εάν αλλάξει οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία. Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται στον ίδιο τον ασθενή ή αυτουνού που έχει νόμιμο δικαίωμα να ενεργεί εκ μέρους του.

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η Γενική Κλινική «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» σέβεται την ιδιωτικότητά σας και σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί  για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε προηγουμένως τη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο.

Οι λόγοι συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

 • Για να μπορέσει η Κλινική να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και θεραπεία, βάσει: α) της συμβατικής συμφωνίας με εσάς, β) το έννομο συμφέρον μας για παροχή υπηρεσιών υγείας, γ) το ζωτικό συμφέρον σας να λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες
 • Για την παρακολούθηση και αποκατάσταση της υγείας σας.
 • Για να μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία που χρειάζεστε, με ιατρικό προσωπικό άλλου Οργανισμού Υγείας εντός Ελλάδος ή Ε.Ε.
 • Για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς (ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης)
 • Για την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού μας

 

Τα δικαιώματά σας

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα σας:

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων και αρχείων που κρατάμε στα πληροφοριακά μας συστήματα. Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος σας θα σας παραχωρηθεί αντίγραφο του αρχείου σας.
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την οριστική και αμετάκλητη διαγραφή ή να αιτηθείτε τον περιορισμό, όπου είναι δυνατόν, της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας. καθώς και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.  Όπου έχετε συναινέσει στην αποστολή από εμάς προς εσάς προωθητικών προσφορών και μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athenshospital.gr
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματά μας, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην το κάνουμε, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την μεταφορά (φορητότητα) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας σε άλλον Οργανισμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
 • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας, όπου είναι δυνατόν.
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάση στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος από μέρους σας, σχετικά με τα δικαιώματά σας, και προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποτελεί πάγια πολιτική μας να επιβεβαιώσουμε τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητά σας, πριν προβείτε στο αντίστοιχο αίτημα.

 

Κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους

Για να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνετε τη φροντίδα και την περίθαλψη που χρειάζεστε, μπορεί να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες για εσάς με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Οι οργανισμοί ή/και τα φυσικά πρόσωπα στους οποίους κοινοποιούνται πληροφορίες είναι οι παρακάτω:

 • Ασφαλιστικές εταιρείες (και οι συνεργαζόμενες με αυτές Ελεγκτικές Εταιρίες) που σας παρέχουν ιατρική κάλυψη ή το ασφαλιστικό σας ταμείο
 • Εξωτερικά διαπιστευμένα διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα για διενέργεια εξειδικευμένων βιοχημικών, αιματολογικών, βιοψιών και απεικονιστικών εξετάσεων
 • Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές και Κέντρα υγείας
 • Ο προσωπικός σας Ιατρός ή/και άλλοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
 • Νοσοκόμοι, Τραυματιοφορείς, θεραπευτές
 • Εταιρείες για Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας που διαθέτετε και τα οποία αναλαμβάνουμε να εξυπηρετήσουμε (Προνομιακή κάρτα)
 • Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για λόγους ιχνηλάτισης του συγκεκριμένου υλικού που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε σε εσάς αλλά και για την  προστασία της υγείας σας
 • Εταιρίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της κλινικής μας
 • Εποπτικές Αρχές και Οργανισμούς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (π.χ. ΥΠΕΔΥΦΚΑ)
 • Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,
 • Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (εισπρακτικές εταιρείες)

Δε θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της Κλινικής μας χωρίς τη συναίνεσή σας.Αυτό θα συμβεί μόνο όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή όταν ο νόμος μας επιβάλλει να πράξουμε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσει εσάς ή άλλα άτομα.

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική απόφαση ή όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη.
 • Όταν μία μολυσματική ασθένεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του γενικού πληθυσμού.
 • Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή δικαστικής διαταγής.
 • Όταν μας δώσετε ρητή και σαφή εξουσιοδότηση να το πράξουμε για λόγους αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή την ασφαλιστική σας εταιρεία
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα της κλινικής μας, (π.χ είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων (π.χ. δικηγόροι)

 

Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπο μας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αυτόματα συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ανωνυμοποιημένες πληροφορίες όπως: Διεύθυνση IP, Αναγνωριστικό συσκευής, Τύπος προγράμματος περιήγησης, Λειτουργικό σύστημα, Αναγνωριστικά κινητής συσκευής, Κράτος ή χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, Συγκεκριμένες ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, Ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας, Αριθμός συνδέσμων και συγκεκριμένων συνδέσμων που κάνετε κλικ στον ιστότοπο μας, Δεδομένα που βλέπετε ή κατεβάζετε από τον ιστότοπο μας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies, για να αποθηκεύουμε πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων του ιστότοπου μας, να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε εάν ο ιστότοπος μας λειτουργεί αποδοτικά και γενικά να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Τα cookies μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η διαφήμιση που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετική για εσάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας, παρακαλούμε επιλέξτε σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις αντίστοιχες οδηγίες.

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Βάσει την Ελληνικής Νομοθεσίας 3418/2005, υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα ιατρικά δεδομένα σας για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση συναίνεσής σας προκειμένου να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αποστολή προσφορών από μέρους μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας αιτηθείτε ότι άρετε πλέον την συναίνεσή σας, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athenshospital.gr .

 

Ποιες οι Συνέπειες σε περίπτωση Μη Παροχής των Δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες υγείας, χωρίς αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση της υγείας σας ούτε να γίνει η επιλογή και εφαρμογή της ενδεδειγμένης για εσάς θεραπείας.

 

Μέτρα Προφύλαξης

Στη Γενική Κλινική «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου κ.α.

 

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας:

Όλοι οι εργαζόμενοι της Γενικής Κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  καθώς και οι συνεργάτες Ιατροί, έχουν υπογράψει Σύμβαση Εμπιστευτικότητας και έχουν νομική υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική της Κλινικής μας. Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών Ιατρικών και προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου για την προστασία Προσωπικών δεδομένων:

Για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Γενικής Κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες  -παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων- θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

Κος Ευάγγελος Βουμβουλάκης / email: dpo@athenshospital.gr

Διεύθυνση:  Ι.Δροσοπούλου 24 Αθήνα, Κυψέλη, ΤΚ 11257

Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται η απάντηση τους εντός τριάντα (30) ημερών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δε θα ισχύσουν αναδρομικά.