• Νοσηλεία βραχείας και μακράς διάρκειας
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς
  • Test κόπωσης
  • Holter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης
  • Καθημερινό εξωτερικό ιατρείο