• Νοσηλεία βραχείας και μακράς διάρκειας
  • Διαγνωστικός έλεγχος – παρακολούθηση σε όλα τα στάδια
  • Μηχανήματα videoενδοσκόπησης Pendax – χρωμοενδοσκόπηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση (οδηγίες προετοιμασίας)
  • Παρουσία αναισθησιολόγου σε όλες τις πράξεις -Μέθη, γενική νάρκωση εφ’ όσον χρειαστεί
  • Πολυπεκτομές
  • Βιοψίες
  • Γαστροστομίες
  • Δοκιμασία εκπνοής για ελικοβακτηρίδιο
  • Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα σίτισης (levin)